Accions

Recurs

Cita lògica inductiva

De Wikisofia

Una lògica inductiva per a un domini i un llenguatge determinats és un conjunt de regles que determina el valor de probabilitat únic per a cada parell d'enunciats, p, q, del llenguatge; és a dir, un nombre real x tal que Pr (p/q) = x.

W. Gustason, Reasoning from Evidence, Macmillan, Nova York 1994, p. 199.

Original en castellà

Una lógica inductiva para un dominio y un lenguaje determinados es un conjunto de reglas que determina el valor de probabilidad único para cada par de enunciados, p, q, del lenguaje; es decir, un número real x tal que Pr (p/q) = x.