Accions

Recurs

Cita de Zubiri 2

De Wikisofia

La realitat del cosmos és en si mísma dinamicisme [...] És fals dir que el món està en dinamisme. El món no està en dinamisme, sinó que és dinamisme. Ser dinamisme no consisteix a tenir caràcter processual, sinó en què la seva constitutiva realitat és un donar de si , un estar sent (per «donar-ho de si») el que efectivament ja s'és [...] El dinamisme és alguna cosa formalment constitutiva del món. El món és formaliter en la seva pròpia realitat alguna cosa que consisteix a donar de si. I aquest donar de si el que ja s'és, és justament el dinamisme.

Laín Entralgo citando a Zubiri en Qué es el hombre, Ed. Nobel, Oviedo 1999, p. 107.

Original en castellà

La realidad del cosmos es en sí mísma dinamicismo [...] Es falso decir que el mundo está en dinamismo. El mundo no está en dinamismo, sino que es dinamismo. Ser dinamismo no consiste en tener carácter procesual, sino en que su constitutiva realidad es un dar de sí , un estar siendo (para «darlo de sí») lo que efectivamente ya se es [...] El dinamismo es algo formalmente constitutivo del mundo. El mundo es formaliter en su propia realidad algo que consiste en dar de sí. Y este dar de sí lo que ya se es, es justamente el dinamismo.