Accions

Recurs

Cita de Van Der Steen

De Wikisofia

Prenguem el terme «observable» en sentit ampli, tal que l'apliquem a coses que veiem mitjançant un microscopi electrònic. L'històleg que usa el microscopi dirà que «veu» coses com a grànuls neurosecretors. Implica això que «grànuls neurosecretors» és un concepte observacional? És alguna cosa discutible. Almenys tenim l'obligació de notar que el concepte posseeix una càrrega teòrica molt accentuada. Els qui desconeguin la teoria subjacent no reconeixeran les entitats vistes a través del microscopi com a grànuls neurosecretors. Veritat és que, amb cert entrenament podrien aprendre a identificar aquelles entitats que els biòlegs anomenen per aquest nom, però caldria que assimilessin la teoria implícita per a comprendre el ple significat de la terminologia.

W.J. Van Der Steen, A Practical Philosophy for the Life Sciences, State University of New York Press, Nova York 1993, p. 15

Original en castellà

Tomemos el término «observable» en sentido amplio, tal que lo apliquemos a cosas que vemos mediante un microscopio electrónico. El histólogo que usa el microscopio dirá que «ve» cosas como gránulos neurosecretores. ¿Implica esto que «gránulos neurosecretores» es un concepto observacional? Es algo discutible. Por lo menos tenemos la obligación de notar que el concepto posee una carga teórica muy acentuada. Quienes desconozcan la teoría subyacente no reconocerán las entidades vistas a través del microscopio como gránulos neurosecretores. Verdad es que, con cierto entrenamiento podrían aprender a identificar aquellas entidades que los biólogos llaman por este nombre, pero sería preciso que asimilaran la teoría implícita para comprender el pleno significado de la terminología.