Accions

Recurs

Cita de Ruyer 2

De Wikisofia

Es podria definir la lògica com la ciència de les regles que legitimen l'ocupació de l'expressió «per tant». El seu objecte primer és, en efecte, la deducció, operació que consisteix a afegir a un conjunt d'enunciats (premisses) un altre enunciat (conclusió), necessàriament veritable si les premisses són veritables.

B. Ruyer, Logique, Presses Universitaires de France, París 1994, 2ª ed., p. 17.

Original en castellà

Se podría definir la lógica como la ciencia de las reglas que legitiman el empleo de la expresión «por tanto». Su objeto primero es, en efecto, la deducción, operación que consiste en añadir a un conjunto de enunciados (premisas) otro enunciado(conclusión), necesariamente verdadero si las premisas son verdaderas.