Accions

Recurs

Cita de Popper 1

De Wikisofia

En la Societat oberta vaig subratllar que el mètode crític, encara que ha d'usar contrastacions sempre que sigui possible, i preferiblement les contrastacions pràctiques, pot ser generalitzat en el que jo vaig descriure com l'actitud crítica o racional. Vaig argumentar que un dels millors sentits de «raó» i «racionabilitat» era l'obertura a la crítica -disposició a ser criticat, i desig de criticar-se a si mateix; i vaig intentar argüir que aquesta actitud crítica de racionabilitat hauria de ser estesa el més lluny possible. I vaig suggerir que aquesta demanda d'estendre l'actitud crítica el més lluny possible podria ser denominada «racionalisme crític» [...].

K.R. Popper, Búsqueda sin término, Tecnos, Madrid 1977, p. 154-155.

Original en castellà

En la Sociedad abierta subrayé que el método crítico, aunque debe usar contrastaciones siempre que sea posible, y preferiblemente las contrastaciones prácticas, puede ser generalizado en lo que yo describí como la actitud crítica o racional. Argumenté que uno de los mejores sentidos de «razón» y «razonabilidad» era la apertura a la crítica -disposición a ser criticado, y deseo de criticarse a sí mismo; e intenté argüir que esta actitud crítica de razonabilidad debería ser extendida lo más lejos posible. Y sugerí que esta demanda de extender la actitud crítica lo más lejos posible podría ser denominada «racionalismo crítico» [...].