Accions

Recurs

Cita de Popp 2

De Wikisofia

G. Katona (1940) es recolza en M. Wertheimer per a investigar la importància de la comprensió respecte de la transferència en l'aprenentatge humà. S'arrenca de la hipòtesi que l'aprenentatge per comprensió facilita la transferència.

Katona va partir d'una sèrie de xifres que havien de ser apreses. Va utilitzar per exemple aquesta sèrie:

5 8 12 15 19 22 26

Podia tractar-se d'una sèrie de nombres sense sentit, del pressupost de l'Estat o d'una estructura significativa.

Grup 1: no es van apuntar, ni van donar explicacions. Només se li va convidar a memoritzar les coses. Al cap d'una setmana, cap dels components d'aquest grup sabia repetir correctament la sèrie de xifres. Van aparèixer les mateixes dificultats amb sèries semblants de xifres. L'aprenentatge de memòria no va influir en la retentiva i la transferència.

Grup 2: A aquest grup se li va explicar l'estructura de la sèrie de xifres i se li va possibilitar l'aprenentatge per comprensió. Es va reconèixer, per tant, una alternança en l'edició de 3 i 4 unitats:

5 8 12 15 19 22 26

El grup experimental d'aprenentatge per comprensió va ser capaç de reproduir sense errors, al cap d'una setmana, la sèrie de xifres; fins i tot després de diversos mesos, un 23% dels probandos van saber recordar immediatament i de repetir sense fallades la sèrie de xifres.

D'aquests experiments de Katona es conclou que l'aprenentatge per comprensió millora la memòria. Si apliquem la comprensió de l'estructura de sèrie de xifres a la sèrie que incloem a continuació, aconseguim més fàcilment captar la seva estructura:

6 1 0 1 5 1 9 2 4 8 3 3

Podem ara reestructurar i reconèixer que l'edició de 4 unitats va alternant amb la de 5. Resulta viable llavors reconèixer l'estructura d'aquesta sèrie de la següent manera:

6 10 15 19 24 28 33

Mitjançant el reconeixement de l'estructura de diverses sèries de xifres, resulta avantatjosa la reestructuració i la transferència, conformement al principi d'aprenentatge per comprensió. G. Katona va realitzar també experiments anàlegs, a partir de l'ordenació de llumins, que van demostrar, una vegada més, que l'aprenentatge per comprensió és superior, en tots els aspectes, a l'aprenentatge purament memorístic.

M. Popp, Los conceptos fundamentales de la psicología, Herder, Barcelona 1980, p. 117-119.

Original en castellà

G. Katona (1940) se apoya en M. Wertheimer para investigar la importancia de la comprensión respecto de la transferencia en el aprendizaje humano. Se arranca de la hipótesis de que el aprendizaje por comprensión facilita la transferencia.

Katona partió de una serie de cifras que tenían que ser aprendidas. Utilizó por ejemplo esta serie:

5 8 12 15 19 22 26

Podía tratarse de una serie de números sin sentido, del presupuesto del Estado o de una estructura significativa.

Grupo 1: no se apuntaron, ni dieron explicaciones. Sólo se le invitó a memorizar las cosas. Al cabo de una semana, ninguno de los componentes de este grupo sabía repetir correctamente la serie de cifras. Aparecieron las mismas dificultades con series semejantes de cifras. El aprendizaje de memoria no influyó en la retentiva y la transferencia.

Grupo 2: A este grupo se le explicó la estructura de la serie de cifras y se le posibilitó el aprendizaje por comprensión. Se reconoció, por tanto, una alternancia en la edición de 3 y 4 unidades :

5 8 12 15 19 22 26

El grupo experimental de aprendizaje por comprensión fue capaz de reproducir sin errores, al cabo de una semana, la serie de cifras; incluso después de varios meses, un 23% de los probandos supieron recordar inmediatamente y de repetir sin fallos la serie de cifras.

De estos experimentos de Katona se concluye que el aprendizaje por comprensión mejora la memoria. Si aplicamos la comprensión de la estructura de serie de cifras a la serie que incluimos a continuación, logramos más fácilmente captar su estructura :

6 1 0 1 5 1 9 2 4 8 3 3

Podemos ahora reestructurar y reconocer que la edición de 4 unidades va alternando con la de 5. Resulta viable entonces reconocer la estructura de esta serie de la siguiente manera :

6 10 15 19 24 28 33

Mediante el reconocimiento de la estructura de diversas series de cifras, resulta ventajosa la reestructuración y la transferencia, con arreglo al principio de aprendizaje por comprensión. G. Katona realizó también experimentos análogos, a partir de la ordenación de cerillas, que demostraron, una vez más, que el aprendizaje por comprensión es superior, en todos los aspectos, al aprendizaje puramente memorístico.