Accions

Recurs

Cita de P.G. Richmond sobre Jean Piaget

De Wikisofia

Imaginem un nen de dos anys que juga en el sòl amb les seves joguines. Disposa de maons de diversa formes, un osset, una pilota de goma vermella i un tren de fusta massissa. El nen tocarà, rebregarà, succionarà, copejarà, tirarà i escrutarà totes les joguines citades. En el curs d'aquests experiments haurà construït representacions sensoriomotrius en la seva ment de tals objectes en virtut de les accions realitzades amb ells. S'introdueix llavors una nova joguina, una pilota vermella de drap. Immediatament començarà a adaptar-se a les propietats de la pilota de drap, jugant amb ella de la mateixa manera que ho ha fet amb la resta de joguines. Acoblarà aquest nou objecte en el model mental que ja s'ha creat de la pilota. Té el mateix color i forma que l'altra pilota, i igualment roda. Així doncs, assimila la nova a la vella. Al mateix temps, descobrirà que no bota de la mateixa forma que ho fa la que la pilota de goma vermella, que té la suavitat i la temperatura de l'osset i que no fa el mateix soroll quan la tira. Per tant, necessitarà ajustar el seu model mental de la pilota per a incorporar la de drap. Acomodarà la seva idea de la pilota mitjançant una modificació que inclogui la mateixa suavitat de l'osset, però la forma i el color de la pilota de goma. Així és com acomoda la vella a la nova.

P.G. Richmond, Introducción a Piaget, Fundamentos, Madrid 1974, p. 103.

Original en castellà

Imaginemos un niño de dos años que juega en el suelo con sus juguetes.Dispone de ladrillos de diversa formas, un osito, una pelota de goma roja y un tren de madera maciza. El niño tocará, estrujará, succionará, golpeará, tirará y escrutará todos los juguetes citados. En el curso de dichos experimentos habrá construido representaciones sensoriomotrices en su mente de tales objetosen virtud de las acciones realizadas con ellos. Se introduce entonces un nuevo juguete, una pelota roja de trapo. Inmediatamente comenzará a adaptarse a las propiedades de la pelota de trapo, jugando con ella del mismo modo que lo ha hecho con el resto de juguetes. Acoplará este nuevo objeto en el modelo mental que ya se ha creado de la pelota. Tiene el mismo color y forma que la otra pelota, e igualmente rueda. Así pues, asimila la nueva a la vieja. Al mismo tiempo, descubrirá que no bota de la misma forma que lo hace la pelota de goma roja, que tiene la suavidad y la temperatura del osito y que no hace el mismo ruido cuando la tira. Por consiguiente, necesitará ajustar su modelo mental de la pelota para incorporar la de trapo. Acomodará su idea de la pelota mediante una modificación que incluya la misma suavidad del osito, pero la forma y el color de la pelota de goma. Así es como acomoda la vieja a la nueva.