Accions

Recurs

Cita de Gilles Deleuze i Felix Guattari

De Wikisofia

Sovint s'ha preguntat sobre la manera de concebre analíticament la relació entre les pulsions i els símptomes, entre el símbol i el simbolitzat. És una relació causal, o de comprensió, o d'expressió? La qüestió es planteja massa teòricament. Doncs, de fet, des que ens introduïm en Èdip, des que se'ns mesura amb Èdip, ja s'ha desenvolupat el joc i s'ha suprimit l'única relació autèntica: la de producció. El gran descobriment de la psicoanàlisi va ser el de la producció desitjant, de les produccions de l'inconscient. No obstant això, amb Èdip, aquest descobriment va ser encobert ràpidament per un nou idealisme: l'inconscient com a fàbrica va ser substituït per un teatre antic; les unitats de producció de l'inconscient van ser substituïdes per la representació; l'inconscient productiu va ser substituït per un inconscient que tan sols podia expressar-se (el mite, la tragèdia, el somni...)

Gilles Deleuze y Felix Guattari: El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia, Barral, Barcelona 1973, p. 31

Original en castellà

A menudo se ha preguntado sobre la manera de concebir analíticamente la relación entre las pulsiones y los síntomas, entre el símbolo y lo simbolizado. ¿Es una relación causal, o de comprensión, o de expresión? La cuestión se plantea demasiado teóricamente. Pues, de hecho, desde que nos introducimos en Edipo, desde que se nos mide con Edipo, ya se ha desarrollado el juego y se ha suprimido la única relación auténtica: la de producción. El gran descubrimiento del psicoanálisis fue el de la producción deseante, de las producciones del inconsciente. Sin embargo, con Edipo, este descubrimiento fue encubierto rápidamente por un nuevo idealismo: el inconsciente como fábrica fue sustituido por un teatro antiguo; las unidades de producción del inconsciente fueron sustituidas por la representación; el inconsciente productivo fue sustituido por un inconsciente que tan sólo podía expresarse (el mito, la tragedia, el sueño...)