Accions

Recurs

Cita de D. Hume 4

De Wikisofia

Pregunteu a un home per què fa exercici; respondrà: perquè desitja conservar la salut. Si pregunteu llavors: per què desitja la salut, replicarà de seguida: perquè la malaltia és dolorosa. Si porteu més lluny les vostres preguntes i desitgeu una raó de per què odia el dolor, és impossible que pugui oferir alguna. Aquest és un fi últim, i no es refereix mai a cap altre objecte.

Potser pot respondre també a la vostra segona pregunta, per què desitja la salut, que és necessària per a l'exercici de la seva vocació. Si li pregunteu per què? Dirà que és l'instrument del plaer. I més enllà d'això resulta absurd demanar una raó. És impossible que pugui haver-hi un progrés in infinitum; i que una cosa pugui ser sempre la raó per la qual es desitja una altra.

D. Hume, Investigación sobre los principios de la moral, Apéndice I,V (Espasa Calpe, Madrid 1991, p. 167).

Original en castellà

Preguntad a un hombre por qué hace ejercicio; responderá: porque desea conservar la salud. Si preguntáis entonces: por qué desea la salud, replicará en seguida: porque la enfermedad es dolorosa. Si lleváis más lejos vuestras preguntas y deseáis una razón de por qué odia el dolor, es imposible que pueda ofrecer alguna. Éste es un fin último, y nunca se refiere a ningún otro objeto.

Quizá pueda responder también a vuestra segunda pregunta, por qué desea la salud, que es necesaria para el ejercicio de su vocación. Si le preguntáis ¿por qué? Dirá que es el instrumento del placer. Y más allá de esto resulta absurdo pedir una razón. Es imposible que pueda haber un progreso in infinitum; y que una cosa pueda ser siempre la razón por la que se desea otra.