Accions

Recurs

Cita bioètica

De Wikisofia

[La bioètica] pot ser definida com l'estudi sistemàtic de la conducta humana a l'àrea de les ciències de la vida i de la cura de la salut, en tant que aquesta conducta és examinada a la llum dels valors i dels principis morals.

Encyclopedia of Bioethics, I, Nova York 1978, p. XIX, citado por M. Vidal, Bioética, Estudios de bioética racional, Alianza, Madrid 1994, 2ª ed., p. 16.

Original en castellà

[La bioética] puede ser definida como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales.