Accions

Recurs

Cita Wittgenstein 6

De Wikisofia

4.21 La proposició més simple, la proposició elemental, afirma l'existència d'un fet atòmic.

4.211 Un signe característic d'una proposició elemental és que cap proposició elemental pot estar en contradicció amb ella.

4.22 La proposició elemental consta de noms. És una connexió, una concatenació de noms.

4.221 És palès que en l'anàlisi de les proposicions hem d'arribar a proposicions elementals, les quals consten de noms en unió immediata.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 97.

Original en castellà

4.21 La proposición más simple, la proposición elemental, afirma la existencia de un hecho atómico.

4.211 Un signo característico de una proposición elemental es que ninguna proposición elemental puede estar en contradicción con ella.

4.22 La proposición elemental consta de nombres. Es una conexión, una concatenación de nombres.

4.221 Es patente que en el análisis de las proposiciones debemos llegar a proposiciones elementales, las cuales constan de nombres en unión inmediata.