Accions

Recurs

Cita W. V. O. Quine

De Wikisofia

Una sentència d'observació és aquella sobre la qual tots els parlants d'una llengua donen el mateix veredicte quan es dóna la mateixa estimulació concurrent. [...] El tret distintiu d'una sentència d'observació és l'acord intersubjectiu sota estimulació concordant.

W.V.O. Quine, La relatividad ontológica y otros ensayos, Tecnos, Madrid 1974, p. 114-115.

Original en castellà

Una sentencia de observación es aquella sobre la que todos los hablantes de una lengua dan el mismo veredicto cuando se da la misma estimulación concurrente. [...] El rasgo distintivo de una sentencia de observación es el acuerdo intersubjetivo bajo estimulación concordante.