Accions

Recurs

Cita Popper 8

De Wikisofia

Totes les qüestions epistemològiques que sorgeixen al voltant del concepte de senzillesa poden contestar-se si igualem aquest concepte al de grau de falsabilitat. [...] Hem de valorar més els enunciats senzills que els menys senzills, perquè ens diuen més, perquè el seu contingut empíric és major i perquè són millor contrastables.

K.R. Popper, La lógica de la investigación científica,Tecnos, Madrid 1977, p. 132-134.

Original en castellà

Todas las cuestiones epistemológicas que surgen alrededor del concepto de sencillez pueden contestarse si igualamos este concepto al de grado de falsabilidad. [...] Hemos de valorar más los enunciados sencillos que los menos sencillos, porque nos dicen más, porque su contenido empírico es mayor y porque son mejor contrastables.