Accions

Recurs

Cita Popper 2

De Wikisofia

Aquest principi –diu Reichenbach– determina la veritat de les teories científiques; eliminar-ho de la ciència significaria res menys que privar a aquesta de la possibilitat de decidir sobre la veritat o falsedat de les seves teories; és evident que sense ell la ciència perdria el dret de distingir les seves teories de les creacions fantàstiques i arbitràries de la imaginació del poeta. [...]


Hem descrit [...] el principi d'inducció com el mitjà pel qual la ciència decideix sobre la veritat. Per a ser més exactes, hauríem de dir que serveix per a decidir sobre la probabilitat: perquè no li és donat a la ciència arribar a la veritat ni a la falsedat..., més els enunciats científics poden aconseguir únicament graus continus de probabilitat, els límits superior i inferior de la qual, inassolibles, són la veritat i la falsedat.

Citado por Popper en La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 28-29.

Original en castellà

Este principio –dice Reichenbach– determina la verdad de las teorías científicas; eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a ésta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías; es evidente que sin él la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias de la imaginación del poeta. [...]


Hemos descrito [...] el principio de inducción como el medio por el que la ciencia decide sobre la verdad. Para ser más exactos, deberíamos decir que sirve para decidir sobre la probabilidad: pues no le es dado a la ciencia llegar a la verdad ni a la falsedad..., más los enunciados científicos pueden alcanzar únicamente grados continuos de probabilidad, cuyos límites superior e inferior, inalcanzables, son la verdad y la falsedad.