Accions

Recurs

Cita Kuhn

De Wikisofia

«Ciència normal» significa investigació basada fermament en una o més realitzacions científiques passades, realitzacions que alguna comunitat científica particular reconeix, durant cert temps, com a fonament per a la seva pràctica posterior.

Th. S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México 1975, p. 33.

Original en castellà

«Ciencia normal» significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior.