Accions

Recurs

Cita Kant 9

De Wikisofia

Entendrem doncs, per coneixementa priori el que és absolutament independent de tota experiència, no el que és independent d'aquesta o aquella experiència. A ell s'oposa el coneixement empíric, el que només és possible a posteriori, és a dir, mitjançant l'experiència.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Introducción, B 3 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 43).

Original en castellà

Entenderemos pues, por conocimientoa priori el que es absolutamente independiente de toda experiencia, no el que es independiente de esta o aquella experiencia. A él se opone el conocimiento empírico, el que sólo es posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia.