Accions

Recurs

Cita Kant 4

De Wikisofia

La nostra època és, de manera especial, la de la crítica. Tot ha de sotmetre's a ella[...].


Una època que no s'acontenta ja amb un saber; és, d'una banda, una anomena a la raó perquè de nou emprengui la més difícil de totes les seves tasques, a saber, la de l'autoconeixement i, per una altra, perquè institueixi un tribunal que garanteixi les seves pretensions legítimes i que sigui capaç d'acabar amb totes les arrogàncies infundades, no amb afirmacions d'autoritat, sinó amb les lleis eternes i invariables que la raó posseeix. Semblant tribunal no és un altre que la mateixa crítica de la raó pura.[...]


Aquest camí –l'únic que quedava– és el que jo he seguit.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Prólogo de la primera edición, A XI-XII, nota K (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 9).

Original en castellà

Nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. Todo ha de someterse a ella[...].


Una época que no se contenta ya con un saber; es, por una parte, un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y, por otra, para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura.[...]


Este camino –el único que quedaba– es el que yo he seguido.