Accions

Recurs

Cita Kant 28

De Wikisofia

El coneixement és, doncs, el coneixement mediat d'un objecte [...] Podem reduir tots els actes de l'enteniment a judicis, de manera que l'enteniment pot representar-se com una facultat de jutjar, ja que, segons el que s'ha dit anteriorment, és una facultat de pensar.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Anal. de los concept., B 94 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 106).

Original en castellà

El conocimiento es, pues, el conocimiento mediato de un objeto [...] Podemos reducir todo los actos del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento puede representarse como una facultad de juzgar, ya que, según lo dicho anteriormente, es una facultad de pensar.