Accions

Recurs

Cita Kant 12

De Wikisofia

L'home no és una cosa ni és alguna cosa, doncs, que pugui usar-se com a simple mitjà, sinó que ha de ser considerat, en totes les accions, com un fi en si.

I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, c. 2 (Espasa Calpe, Madrid 1994, p. 104).

Original en castellà

El hombre no es una cosa ni es algo, pues, que pueda usarse como simple medio, sino que debe ser considerado, en todas las acciones, como un fin en sí.