Accions

Recurs

Cita Hume 8

De Wikisofia

Les idees simples de les quals estan formats els modes representan o qualitats que no estan unides per contigüitat i causalitat sinó disperses en diferents subjectes, o qualitats en què el seu principi d'enllaç [...] no és considerat com a fonament de la idea complexa. La idea d'un ball és un exemple de la primera classe; la de la bellesa, de la segona.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana,libro 1, parte 1, sec. 6, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 106).

Original en castellà

Las ideas simples de que están formados los modosrepresentan o cualidades que no están unidas por contigüidad y causalidad sino dispersas en diferentes sujetos, o cualidades en que su principio de enlace [...] no es considerado como fundamento de la idea compleja. La idea de un baile es un ejemplo de la primera clase; la de la belleza, de la segunda.