Accions

Recurs

Cita Hume: classes de percepcions

De Wikisofia

Totes les percepcions de la ment humana es redueixen a dues classes diferents, que denominaré impressions i idees. La diferència entre ambdues consisteix en els graus de força i vivacitat amb què incideixen sobre la ment i s'obren camí en el nostre pensament o consciència. A les percepcions que entren amb major força i violència les podem denominar impressions: i incloc sota aquest nom totes les nostres sensacions, passions i emocions tal com fan la seva primera aparició en l'ànima. Per idees entenc les imatges febles de les impressions, quan pensem i raonem.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec. 1(Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 87).

Original en castellà

(clases de percepciones)

Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que denominaré impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia. A las percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar impresiones: e incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando pensamos y razonamos.