Accions

Recurs

Cita Hempel 2

De Wikisofia

Requisit de refutabilitat completa en principi: Una oració té significat empíric si, i només si la seva negació no és analítica i se segueix lògicament d'una classe finita lògicament consistent d'oracions observacionals.

C.G. Hempel, Problemas y cambios en el criterio empirista de significado, en A. J. Ayer, El positivismo lógico, FCE, México 1965, p. 121.

Original en castellà

Requisito de refutabilidad completa en principio: Una oración tiene significado empírico si, y sólo si su negación no es analítica y se sigue lógicamente de una clase finita lógicamente consistente de oraciones observacionales.