Accions

Recurs

Cita Heisemberg 1

De Wikisofia

Pot assenyalar-se molt precisament la posició, però llavors la influència de l'instrument d'observació impossibilita fins a cert grau el coneixement de la velocitat; i inversament s'esvaeix el coneixement de la posició en mesurar precisament la velocitat; en forma tal, que la constant de Planck constitueix un vedat inferior del producte d'ambdues imprecisions.

W. Heisenberg, La imagen de la naturaleza en la física actual,Seix Barral, Barcelona 1969, p. 39.

Original en castellà

Puede señalarse muy precisamente la posición, pero entonces la influencia del instrumento de observación imposibilita hasta cierto grado el conocimiento de la velocidad; e inversamente se desvanece el conocimiento de la posición al medir precisamente la velocidad; en forma tal, que la constante de Planck constituye un coto inferior del producto de ambas imprecisiones.