Accions

Recurs

Cita Freud sobre el jo

De Wikisofia

Com primer arribem a establir una característica del jo pròpiament dit, en la mesura que és possible diferenciar-lo de l'això i del superjò, és considerant la seva relació amb la part més extensa i superficial de l'aparell anímic, a la qual donem el nom de sistema percepció-consciència. Aquest sistema està girat cap al món exterior, facilita les percepcions del mateix i en ell neix, durant la seva funció, el fenomen de la consciència. [...] El jo no és, de totes maneres, més que una part de l'això adequadament transformada per la proximitat del món exterior, prenyada de perills.

S. Freud, Nuevas aportaciones al psiconálisis, en Obras completas, 3 vols., Biblioteca Nueva, Madrid 1968, vol. 2, p. 914.

Original en castellà

Como primero llegamos a establecer una característica del yo propiamente dicho, en cuanto es posible diferenciarlo del ello y del super yo, es considerando su relación con la parte más extensa y superficial del aparato anímico, a la que damos el nombre de sistema percepción-conciencia. Este sistema está vuelto hacia el mundo exterior, facilita las percepciones del mismo y en él nace, durante su función, el fenómeno de la conciencia. [...] El yo no es, de todos modos, más que una parte del ello adecuadamente transformada por la proximidad del mundo exterior, preñada de peligros.