Accions

Recurs

Cita Frankena

De Wikisofia

Distinció deguda a W.K. Frankena, exposada segons F. Riecken, Ètica general, Herder, Barcelona 1983, p.74.