Accions

Recurs

Cita Epicur: la carta a Meneceu

De Wikisofia

En segon lloc, acostuma't a pensar que la mort no és res per a nosaltres, ja que el bé i el mal no existeixen més que en la sensació, i la mort és la privació de sensació. Un coneixement exacte d'aquest fet, que la mort no és res per a nosaltres, permet gaudir d'aquesta vida mortal evitant-nos afegir-li la idea d'una durada eterna i llevant-nos el desig de la immortalitat. (...) Així doncs, el més espantós de tots els mals, la mort, no és res per a nosaltres perquè, mentre vivim, no existeix la mort, i quan la mort existeix, nosaltres ja no som. Per tant la mort no existeix ni per als vius ni per als morts perquè pels uns no existeix, i els altres ja no són. La majoria dels homes, unes vegades tem la mort com el pitjor dels mals, i altres vegades la desitja com el terme dels mals de la vida. [El savi, per contra, ni desitja] ni tem la mort, ja que la vida no li és una càrrega, i tampoc creu que sigui un mal el no existir. Igual que no és l'abundància dels aliments, sinó la seva qualitat el que ens plau, tampoc és la durada de la vida la que ens agrada, sinó que sigui grata.

Epicuro, Carta a Meneceo, de la edición de Ed. Herder, Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Barcelona 1982, p.94-5
___________________________________________________________________
(Vegeu text complet).Original en castellà

En segundo lugar, acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que el bien y el mal no existen más que en la sensación, y la muerte es la privación de sensación. Un conocimiento exacto de este hecho, que la muerte no es nada para nosotros, permite gozar de esta vida mortal evitándonos añadirle la idea de una duración eterna y quitándonos el deseo de la inmortalidad. (...) Así pues, el más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros porque, mientras vivimos, no existe la muerte, y cuando la muerte existe, nosotros ya no somos. Por tanto la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos porque para los unos no existe, y los otros ya no son. La mayoría de los hombres, unas veces teme la muerte como el peor de los males, y otras veces la desea como el término de los males de la vida. [El sabio, por el contrario, ni desea] ni teme la muerte, ya que la vida no le es una carga, y tampoco cree que sea un mal el no existir. Igual que no es la abundancia de los alimentos, sino su calidad lo que nos place, tampoco es la duración de la vida la que nos agrada, sino que sea grata.


Epicuro, Carta a Meneceo, de la edición de Ed. Herder, Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Barcelona 1982, p.94-5