Accions

Recurs

Cita Aristòtil sobre Demòcrit

De Wikisofia

«D'altra banda, Leucip i el seu company Demòcrit diuen que són elements el ple i el buit, denominant a l'un "el que és" i a l'altre, "allò que no és": al ple i sòlid, "allò que és" i al buit, "allò que no és" (d'aquí també que diguin que no hi ha més "el que és" que "el que no és", ja que tampoc hi ha més buit que cos), i que aquests són les causes de les coses que són (entenent "causa") com a matèria. I així com els qui afirmen que és una l'entitat en tant que subjecte, expliquen la generació de la resta per mitjà de les afeccions d'aquesta, afirmant que la raresa i la densitat són els principis de les afeccions, així també aquests afirmen que les diferències són causes de les altres coses. Aquestes diferències diuen que són tres: figura, ordre i posició. En efecte, afirmen que "el que és" es diferencia únicament per la conformació, el contacte i el gir. Ara bé, d'aquests, la "conformació" és la figura, el "contacte" és l'ordre, i el "gir" és la posició: així, l'A i la N es diferencien per la figura, els conjunts AN i NA per l'ordre, i la Z i la N per la posició. Sobre el moviment, d'on i com es dóna en les coses que són, també aquests, igual que els altres, ho van passar negligentment per alt».

Aristóteles, Metafísica, 985b. (Gredos, Madrid 1994, p. 87-88).

Original en castellà

«Por otra parte, Leucipo y su compañero Demócrito dicen que son elementos el lleno y el vacío, denominando al uno "lo que es" y al otro, "lo que no es": al lleno y sólido, "lo que es" y al vacío, "lo que no es" (de ahí también que digan que no hay más "lo que es" que "lo que no es", puesto que tampoco hay más vacío que cuerpo), y que éstos son las causas de las cosas que son (entendiendo "causa") como materia. Y así como quienes afirman que es una la entidad en tanto que sujeto, explican la generación de lo demás por medio de las afecciones de ésta, afirmando que la rareza y la densidad son los principios de las afecciones, así también éstos afirman que las diferencias son causas de las demás cosas. Estas diferencias dicen que son tres: figura, orden y posición. En efecto, afirman que "lo que es" se diferencia únicamente por la conformación, el contacto y el giro. Ahora bien, de éstos, la "conformación" es la figura, el "contacto" es el orden, y el "giro" es la posición: así, la A y la N se diferencian por la figura, los conjuntos AN y NA por el orden, y la Z y la N por la posición. Acerca del movimiento, de dónde y cómo se da en las cosas que son, también éstos, al igual que los otros, lo pasaron negligentemente por alto».