Accions

Recurs

Bunge: el problema del referent de les teories

De Wikisofia

Hi ha dues respostes possibles a aquesta qüestió prèvia: «Posseeixen referent les teories físiques?» Una és afirmativa, l'altra negativa. L'última és, en efecte, el punt de vista convencionalista o instrumentalista segons el qual les teories físiques no es refereixen a res sinó que només són instruments per a resumir i elaborar dades, és a dir, artefactes que ens permeten envasar informacions i moldre prediccions. Aquesta resposta és insatisfactòria almenys per dues raons. Primer, no ens diu quin tipus de dades se suposa que manegen les teories físiques i que tipus de prediccions se suposa produeixen a diferència de, diguem, les teories sociològiques. En segon lloc, i per tant, un convencionalista coherent no sabria com arribar a contrastar una teoria física, doncs tota contrastació pressuposa conèixer allò respecte del què se suposa que s'ocupa la teoria. En efecte, si una teoria es proposa referir-se a, diguem, els fluids, llavors seran fluids i nuclis atòmics o guerres el que hauran de ser inspeccionats. Descartem, per tant, la tesi convencionalista.

Un no convencionalista hauria de, doncs, tenir una resposta a la qüestió: «De què tracten les teories físiques?» Atès que el referent d'una teoria factual pot ser un objecte físic, o un subjecte, o alguna combinació de tots dos, hi ha quatre respostes possibles i mútuament incompatibles a la qüestió de la identitat del referent. Són:

(1) La tesi realista: una teoria física tracta de sistemes físics, això és, s'ocupa d'entitats i esdeveniments que indubtablement posseeixen existència autònoma (realisme ingenu) o, si no, es presumeix (potser erròniament en alguns casos) que tenen existència autònoma (realisme crític). En resum, la interpretació física de qualsevol fórmula no formal en la física teòrica ha de ser a l'una estricta (com a oposada a adventícia) i objectiva (com a oposada a subjectiva): tot enunciat teòric en la física és així un enunciat d'objecte físic.

(2) La tesi subjectivista: una teoria física es refereix a sensacions (sensisme), o si no, a idees (idealisme subjectiu) d'algun subjecte compromès en actes cognoscitius -en qualsevol cas, es refereix a estats mentals. En resum, la interpretació física de qualsevol fórmula en la física teòrica ha de ser a l'una estricta i subjectiva: tot enunciat teòric en física és així un enunciat d'objecte mental.

(3) La tesi estricta de Copenhaguen: una teoria física, o en tot cas la teoria quàntica, s'ocupa de blocs inanalitzables subjecte-objecte. Cap distinció absoluta (lliure de subjecte, objectiva) pot obtenir-se entre els dos components d'un bloc tal: la frontera entre ells pot canviar-se a voluntat. En resum, la interpretació física de qualsevol fórmula no formal en la física teòrica, o, almenys, en la teoria quàntica, ha de ser a l'una adventícia (en tant que oposada a estricta) i físic-mental (en tant que diferent de física o mental) [...]: tot enunciat teòric en física és així un enunciat físic-mental.

(4) La tesi dualista: una teoria física es refereix alhora a objectes físics i actors humans: concerneix les transaccions dels humans amb el seu entorn (pragmatisme) o a les maneres amb què els humans manegen sistemes quan intenten conèixer-los (operacionalisme). En resum, la interpretació física de qualsevol fórmula en la física teòrica, sigui estricta o adventícia, ha de ser parcialment objectiva, parcialment pragmàtica: tot enunciat en física és així un enunciat parcialment físic i parcialment enunciat d'objecte mental.

La tesi realista és la que va prevaler durant el període clàssic de la física, i va ser defensada per Boltzmann, Planck, l'últim Einstein i de Brogli. La tesi subjectivista va ser defensada freqüentment per Mach (els «elements de la qual» o àtoms eren sensacions) i, ocasionalment, també per Eddington i Schrödinger. La tesi de Copenhaguen va ser proposada per N. Bohr i defensada pels seus seguidors fidels [...]. I les tesis dualistes han estat exposades de diverses maneres per Peirce, Mach, Dingler, Dewey, Eddington, Bridgman i Bohr, alhora que per centenars d'escriptors sobre la relativitat [...]. La quarta tesi és, en efecte, el nucli de la filosofia oficial de la física.

Filosofía de la física, Ariel, Barcelona 1978, p. 74-76.

Original en castellà

Hay dos respuestas posibles a esta cuestión previa: «¿Poseen referente las teorías físicas?» Una es afirmativa, la otra negativa. La última es, en efecto, el punto de vista convencionalista o instrumentalista según el cual las teorías físicas no se refieren a nada sino que sólo son instrumentos para resumir y elaborar datos, esto es, artefactos que nos permiten envasar informaciones y moler predicciones. Esta respuesta es insatisfactoria al menos por dos razones. Primero, no nos dice qué tipo de datos se supone manejan las teorías físicas y que tipo de predicciones se supone producen a diferencia de, digamos, las teorías sociológicas. En segundo lugar, y por consiguiente, un convencionalista coherente no sabría cómo llegar a contrastar una teoría física, pues toda contrastación presupone conocer aquello respecto de lo cual se supone que se ocupa la teoría. En efecto, si una teoría se propone referirse a, digamos, los fluidos, entonces serán fluidos y núcleos atómicos o guerras lo que tendrán que ser inspeccionados. Descartemos, por consiguiente, la tesis convencionalista.

Un no convencionalista debería, pues, tener una respuesta a la cuestión: «¿De qué tratan las teorías físicas?» Dado que el referente de una teoría factual puede ser un objeto físico, o un sujeto, o alguna combinación de ambos, hay cuatro respuestas posibles y mutuamente incompatibles a la cuestión de la identidad del referente. Son:

(1) La tesis realista: una teoría física trata de sistemas físicos, esto es, se ocupa de entidades y acaecimientos que indudablemente poseen existencia autónoma (realismo ingenuo) o, si no, se presume (quizá erróneamente en algunos casos) que tienen existencia autónoma (realismo crítico). En resumen, la interpretación física de cualquier fórmula no formal en la física teórica debe ser a la par estricta (en cuanto opuesta a adventicia) y objetiva (en cuanto opuesta a subjetiva): todo enunciado teórico en la física es así un enunciado de objeto físico.

(2) La tesis subjetivista: una teoría física se refiere a sensaciones (sensismo), o si no, a ideas (idealismo subjetivo) de algún sujeto comprometido en actos cognoscitivos -en cualquier caso, se refiere a estados mentales. En resumen, la interpretación física de cualquier fórmula en la física teórica debe ser a la par estricta y subjetiva: todo enunciado teórico en física es así un enunciado de objeto mental.

(3) La tesis estricta de Copenhague: una teoría física, o en todo caso la teoría cuántica, se ocupa de bloques inanalizables sujeto-objeto. Ninguna distinción absoluta (libre de sujeto, objetiva) puede obtenerse entre los dos componentes de un bloque tal: la frontera entre ellos puede cambiarse a voluntad. En resumen, la interpretación física de cualquier fórmula no formal en la física teórica, o, al menos, en la teoría cuántica, debe ser a la par adventicia (en cuanto opuesta a estricta) y físico-mental (en cuanto distinta de física o mental) [...]: todo enunciado teórico en física es así un enunciado físico-mental.

(4) La tesis dualista: una teoría física se refiere a la vez a objetos físicos y actores humanos: concierne a las transacciones de los humanos con su entorno (pragmatismo) o a los modos con que los humanos manejan sistemas cuando intentan conocerlos (operacionalismo). En resumen, la interpretación física de cualquier fórmula en la física teórica, sea estricta o adventicia, debe ser parcialmente objetiva, parcialmente pragmática: todo enunciado en física es así un enunciado parcialmente físico y parcialmente de objeto mental.

La tesis realista es la que prevaleció durante el período clásico de la física, y fue defendida por Boltzmann, Planck, el último Einstein y de Brogli. La tesis subjetivista fue defendida frecuentemente por Mach (cuyos «elementos» o átomos eran sensaciones) y, ocasionalmente, también por Eddington y Schrödinger. La tesis de Copenhague fue propuesta por N. Bohr y defendida por sus seguidores fieles [...]. Y las tesis dualistas han sido expuestas de diversos modos por Peirce, Mach, Dingler, Dewey, Eddington, Bridgman y Bohr, a la vez que por cientos de escritores sobre la relatividad [...]. La cuarta tesis es, en efecto, el núcleo de la filosofía oficial de la física.