Accions

Recurs

Bunge: constructes

De Wikisofia

Els conceptes són les unitats amb què es construeixen les proposicions: són els àtoms conceptuals. Per exemple, en la proposició «els nombres són constructes», els conceptes són «els nombres» (o «el conjunt de tots els nombres»), «són» (o «està inclòs en») i «constructes» (o «la categoria de tots els constructes»).

Les proposicions són els constructes que [...] poden ser avaluats pel que fa al seu grau de veritat. [...]

Un context és un conjunt de proposicions formades per conceptes amb referents comuns. Per exemple, el conjunt de les proposicions referents als gossos d'atura és un context.

Una teoria és un [...] conjunt de proposicions enllaçades lògicament entre si i que posseeixen un referent comú. Exemple: la teoria de l'evolució per selecció natural. [...]

En definitiva, suposem que hi ha coses (objectes concrets o materials), de les quals se n'ocupen les ciències fàctiques, i constructes, dels quals tracten les ciències del conceptual, tals com la lògica, la matemàtica i la semàntica. En altres paraules, postulem que tot objecte és, o bé concret o bé conceptual, i que cap objecte és concret i conceptual.

Epistemología, Ariel, Barcelona 1980, p. 51-54.

Original en castellà

Los conceptos son las unidades con que se construyen las proposiciones: son los átomos conceptuales. Por ejemplo, en la proposición «los números son constructos», los conceptos son «los números» (o «el conjunto de todos los números»), «son» (o «está incluido en») y «constructos» (o «la categoría de todos los constructos»).

Las proposiciones son los constructos que [...] pueden ser evaluados en lo que respecta a su grado de verdad. [...]

Un contexto es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con referentes comunes. Por ejemplo, el conjunto de las proposiciones referentes a los perros ovejeros es un contexto.

Una teoría es un [...] conjunto de proposiciones enlazadas lógicamente entre sí y que posen un referente común. Ejemplo: la teoría de la evolución por selección natural. [...]

En definitiva, suponemos que hay cosas (objetos concretos o materiales), de las que se ocupan las ciencias fácticas, y constructos, de los que tratan las ciencias de lo conceptual, tales como la lógica, la matemática y la semántica. En otras palabras, postulamos que todo objeto es, o bien concreto o bien conceptual, y que ningún objeto es concreto y conceptual.