Accions

Recurs

Bertalanffy, L. von: definició de sistema

De Wikisofia

La teoria general dels sistemes (en el sentit més estricte del terme) és una disciplina que tracta de les propietats i lleis generals dels «sistemes». Un sistema es defineix com un conjunt de components en estat d'interacció, encara que pot definir-se amb enunciats semblants. Tal teoria tracta de desenvolupar els principis aplicables als sistemes en general, prescindint de la naturalesa d'aquests, de les seves parts components i de les relacions de «forces» entre elles. Les parts components del sistema no és necessari que siguin materials, com per exemple en l'anàlisi del sistema d'una empresa comercial, del que formen part components tals com a edificis, màquines, diners i clientela.

Robots, hombres y mentes, Guadarrama, Madrid 1974, p. 96.

Original en castellà

La teoría general de los sistemas (en el sentido más estricto del término) es una disciplina que trata de las propiedades y leyes generales de los «sistemas». Un sistema se define como un conjunto de componentes en estado de interacción, aunque puede definirse con enunciados parecidos. Tal teoría trata de desarrollar los principios aplicables a los sistemas en general, prescindiendo de la naturaleza de éstos, de sus partes componentes y de las relaciones de «fuerzas» entre ellas. Las partes componentes del sistema no es necesario que sean materiales, como por ejemplo en el análisis del sistema de una empresa comercial, del que forman parte componentes tales como edificios, máquinas, dinero y clientela.