Accions

Recurs

Bergson: la duració i el moviment

De Wikisofia

 Podem considerar la fletxa que vola? En cada instant, diu Zenó, està immòbil perquè no tindria temps de moure's, és a dir, d'ocupar almenys dues posicions successives, tret que, almenys, se li concedeixin dos instants. En un moment donat està per tant en repòs en un punt donat. Immòbil en cada punt del seu trajecte, està immòbil durant tot el temps que es mou.

Sí, si suposem que la fletxa pot estar alguna vegada en un punt del seu trajecte. Sí, si la fletxa, que és el mòbil, coincideix alguna vegada amb una posició, que és la immobilitat. Però la fletxa no està mai en cap punt del seu trajecte. A tot estirar ha de dir-se que podria estar aquí, en el sentit que passa per aquí i que li estaria permès detenir-se aquí. Cert que si es detingués, aquí romandria, i llavors ja no hauríem de veure'ns-les amb el moviment. La veritat és que si la fletxa parteix del punt A per a caure en el punt B, el seu moviment AB és tan simple, tan indescomponible com a moviment com la tensió de l'arc que la dispara. Igual que el shrapnell, projectil que, esclatant abans de tocar terra, cobreix amb un perill indivisible la zona d'explosió, la fletxa que va de A a B desplega d'un sol traç, encara que en una extensió determinada de duració, la seva indivisible mobilitat. Suposeu un elàstic que estireu de A a B, ¿podríeu dividir la seva extensió? El curs de la fletxa és aquesta extensió mateixa, tan simple com ella, indivisible com ella. És un sol i únic salt. Fixeu un punt C en l'interval recorregut i digueu que en un determinat moment la fletxa estava en C. Si hagués estat aquí, suposaria que s'havia detingut, i llavors no tindríeu un trajecte de A a B, sinó dos trajectes, un de fins a C i un altre de C a B, amb un interval de repòs. Un moviment únic és completament, per hipòtesi, moviment entre dues parades; si hi ha detencions intermèdies no es tracta d'un moviment únic. En el fons, la il·lusió procedeix que el moviment, una vegada efectuat, ha deixat al llarg del seu trajecte una trajectòria immòbil sobre la qual es poden explicar tantes immobilitats com es vulgui. D'aquí es conclou que el moviment, en efectuar-se, deixa en cada instant, per sota d'ell, una posició amb la qual coincidia. No es veu que la trajectòria es creï de cop, encara que per això necessiti un determinat temps, ni que, si pot dividir-se a voluntat la trajectòria una vegada creada pugui dividir-se la seva creació, que és un acte en progrés i no una cosa. Suposar que el mòbil està en un punt del trajecte és tallar, mitjançant una tisorada efectuada en aquest punt, el trajecte en dos i substituir per dues trajectòries la trajectòria única que es considerava en primer lloc. És distingir dos actes successius allí on, per hipòtesis, no n'hi ha més que un. És, finalment, portar al curs mateix de la fletxa tot el que pot dir-se de l'interval que ha recorregut, és a dir, admetre a priori l'absurd que el moviment coincideix amb l'immòbil.

L'evolució creadora, en Memòria i vida. Textos escollits per Gilles Deleuze, Aliança, Madrid 1977, p. 18-20.

Original en castellà

¿Podemos considerar la flecha que vuela? En cada instante, dice Zenón, está inmóvil porque no tendría tiempo de moverse, es decir, de ocupar por los menos dos posiciones sucesivas, a no ser que, por lo menos, se le concedan dos instantes. En un momento dado está por tanto en reposo en un punto dado. Inmóvil en cada punto de su trayecto, está inmóvil durante todo el tiempo que se mueve.

Sí, si suponemos que la flecha puede estar alguna vez en un punto de su trayecto. Sí, si la flecha, que es lo móvil, coincide alguna vez con una posición, que es la inmovilidad. Pero la flecha no está nunca en ningún punto de su trayecto. Todo lo más debe decirse que podría estar ahí, en el sentido de que pasa por ahí y de que le estaría permitido detenerse ahí. Cierto que si se detuviese, ahí permanecería, y entonces ya no tendríamos que vérnoslas con el movimiento. Lo cierto es que si la flecha parte del punto A para caer en el punto B, su movimiento AB es tan simple, tan indescomponible en tanto que movimiento como la tensión del arco que la dispara. Igual que el shrapnell, proyectil que por estallar antes de tocar tierra cubre con un peligro indivisible la zona de explosión, la flecha que va de A a B despliega de un solo trazo, aunque en una extensión determinada de duración, su indivisible movilidad. Suponed un elástico que estiráis de A a B, ¿podríais dividir su extensión? El curso de la flecha es esa extensión misma, tan simple como ella, indivisible como ella. Es un solo y único salto. Fijad un punto C en el intervalo recorrido y decid que en un determinado momento la flecha estaba en C. Si hubiese estado ahí, supondría que se había detenido, y entonces no tendríais un trayecto de A a B, sino dos trayectos, uno de A hasta C y otro de C a B, con un intervalo de reposo. Un movimiento único es completamente, por hipótesis, movimiento entre dos paradas; si hay detenciones intermedias no se trata de un movimiento único. En el fondo, la ilusión procede de que el movimiento, una vez efectuado, ha dejado a lo largo de su trayecto una trayectoria inmóvil sobre la que se pueden contar tantas inmovilidades como se quiera. De ahí se concluye que el movimiento, al efectuarse, deja en cada instante, por debajo de él, una posición con la que coincidía. No se ve que la trayectoria se cree de golpe, aunque para esto necesite un determinado tiempo, ni que, si puede dividirse a voluntad la trayectoria una vez creada pueda dividirse su creación, que es un acto en progreso y no una cosa. Suponer que el móvil está en un punto del trayecto es cortar, mediante un tijeretazo dado en ese punto, el trayecto en dos y sustituir por dos trayectorias la trayectoria única que se consideraba en primer lugar. Es distinguir dos actos sucesivos allí donde, por hipótesis, no hay más que uno. Es, por último, llevar al curso mismo de la flecha todo cuanto puede decirse del intervalo que ha recorrido, es decir, admitir a priori el absurdo de que el movimiento coincide con lo inmóvil.

La evolución creadora, en Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze, Alianza, Madrid 1977, p. 18-20.