Accions

Recurs

Aristòtil: moviment, actualitat del potencial

De Wikisofia

I ja que distingim en cada gènere l'actual i el potencial, el moviment és l'actualitat del potencial en tant que tal; per exemple, l'actualitat de l'alterable com a alterable és l'alteració, la del susceptible d'augment i la del seu contrari, el susceptible de disminució [...], és l'augment i la disminució; la del generable i destructible és la generació i la destrucció; la del desplaçable és el desplaçament.

Que això és el moviment s'aclareix amb el que segueix. Quan el construïble, en la mesura que diem que és tal, està en actualitat, llavors està sent construït: tal és el procés de construcció; i el mateix en el cas de la instrucció, la medicació, la rotació, el salt, la maduració o l'envelliment. [...]

El moviment és, doncs, l'actualitat del potencial, quan en estar actualitzant-se opera no quant al que és en si mateix, sinó en tant que és movible. Entenc el «en tant que» així: el bronze és estàtua en potència, però el moviment no és l'actualitat del bronze en tant que bronze, doncs no és el mateix ser bronze que ser alguna cosa en potència; si fossin el mateix en sentit absolut i segons el concepte, el moviment seria llavors l'actualitat del bronze en tant que bronze; però, com s'ha dit, no són el mateix. Això és clar en el cas dels contraris, ja que poder guarir-se és diferent que poder emmalaltir –si no ho fossin, estar malalt seria el mateix que estar sa–; però el subjecte de l'estar sa i el de l'estar malalt [...] és un i el mateix. I ja que no són el mateix, com el color no és el mateix que la cosa visible, és evident que el moviment és l'actualitat del potencial en tant que potencial.

És clar, llavors, que això és el moviment, i que una cosa es mou quan està en actualitat d'aquesta manera, ni abans ni després. Perquè cada cosa particular pot estar de vegades en actualitat, de vegades no, com en el cas del construïble, i l'actualitat del construïble com a construïble és el procés de construcció; perquè l'actualitat del construïble és o el procés de construcció o la casa; però quan la casa existeix ja no és construïble; el que es construeix és el construïble. Aquesta actualitat, llavors, haurà de ser el procés de construcció; i el procés de construcció és una classe de moviment. El mateix raonament s'aplicarà també als altres moviments.

Física, II, 1, 201a-201b (Gredos, Madrid 1995, p. 178-181).

Original en castellà

Y puesto que distinguimos en cada género lo actual y lo potencial, el movimiento es la actualidad de lo potencial en cuanto a tal; por ejemplo, la actualidad de lo alterable en tanto que alterable es la alteración, la de lo susceptible de aumento y la de su contrario, lo susceptible de disminución [...], es el aumento y la disminución; la de lo generable y destructible es la generación y la destrucción; la de lo desplazable es el desplazamiento.

Que esto es el movimiento se aclara con lo que sigue. Cuando lo construible, en tanto que decimos que es tal, está en actualidad, entonces está siendo construido: tal es el proceso de construcción; y lo mismo en el caso de la instrucción, la medicación, la rotación, el salto, la maduración o el envejecimiento. [...]

El movimiento es, pues, la actualidad de lo potencial, cuando al estar actualizándose opera no en cuanto a lo que es en sí mismo, sino en tanto que es movible. Entiendo el «en tanto que» así: el bronce es estatua en potencia, pero el movimiento no es la actualidad del bronce en tanto que bronce, pues no es lo mismo ser bronce que ser algo en potencia; si fueran lo mismo en sentido absoluto y según el concepto, el movimiento sería entonces la actualidad del bronce en tanto que bronce; pero, como se ha dicho, no son lo mismo. Esto es claro en el caso de los contrarios, ya que poder curarse es distinto que poder enfermar –si no lo fueran, estar enfermo sería lo mismo que estar sano–; pero el sujeto del estar sano y el del estar enfermo [...] es uno y el mismo. Y puesto que no son lo mismo, como el color no es lo mismo que la cosa visible, es evidente que el movimiento es la actualidad de lo potencial es tanto que potencial.

Es claro, entonces, que esto es el movimiento, y que una cosa se mueve cuando está en actualidad de esta manera, ni antes ni después. Porque cada cosa particular puede estar a veces en actualidad, a veces no, como en el caso de lo construible, y la actualidad de lo construible en tanto que construible es el proceso de construcción; porque la actualidad de lo construible es o el proceso de construcción o la casa; pero cuando la casa existe ya no es construible; lo que se construye es lo construible. Esta actualidad, entonces, tendrá que ser el proceso de construcción; y el proceso de construcción es una clase de movimiento. El mismo razonamiento se aplicará también a los otros movimientos.