Accions

Recurs

Aristòtil: la naturalesa

De Wikisofia

Algunes coses són per naturalesa, unes altres per altres causes. Per naturalesa, els animals i les seves parts, les plantes i els cossos simples com la terra, el foc, l'aire i l'aigua -doncs diem que aquests i altres coses semblants són per naturalesa. Totes aquestes coses semblen diferenciar-se d'aquelles que no estan constituïdes per naturalesa, perquè cadascuna d'elles té en si mateixa un principi de moviment i de repòs, sigui respecte al lloc o a l'augment o a la disminució o a l'alteració. Per contra, un llit, una peça de vestir o qualsevol altra cosa de gènere semblant, en tant que les signifiquem en cada cas pel seu nom i en tant que són productes de l'art, no tenen en si mateixes cap tendència natural al canvi; però en tant que, accidentalment, estan fetes de pedra o de terra o d'una barreja d'elles, i només sota aquest respecte, la tenen. Perquè la naturalesa és un principi i causa del moviment o del repòs en la cosa a la qual pertany primàriament i per si mateixa, no per accident.

Física, I, 7, 189b-191a (Gredos, Madrid 1995, p. 128-129).

Original en castellà

Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturaleza, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua -pues decimos que éstos y otras cosas semejantes son por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Por el contrario, una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre y en tanto que son productos del arte, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio; pero en cuanto que, accidentalmente, están hechas de piedra o de tierra o de una mezcla de ellas, y sólo bajo este respecto, la tienen. Porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente.