Accions

Recurs

Aristòtil: l'opinió

De Wikisofia

El coneixement científic i el seu objecte difereixen de l'opinió i de l'objecte de l'opinió en el fet que el coneixement científic és conmensuradament universal i procedeix per nexes necessaris...; es dedueix que és l'opinió el que està relacionat amb el que pot ser veritable o fals, i pot ser d'una altra manera: l'opinió és, de fet, la captació d'una premissa que és immediata, però no necessària.

Analíticos posteriores, cap. 33, 89b (en Obras completas, Aguilar, Madrid 1973, p. 391).

Original en castellà

El conocimiento científico y su objeto difieren de la opinión y del objeto de la opinión en que el conocimiento científico es conmensuradamente universal y procede por nexos necesarios...; se deduce que es la opinión lo que está relacionado con lo que puede ser verdadero o falso, y puede ser de otra manera: la opinión es, de hecho, la captación de una premisa que es inmediata, pero no necesaria.