Accions

Recurs

Aristòtil: formes de govern

De Wikisofia

formes de govern

Una vegada precisades aquestes qüestions, cal considerar a continuació quantes i quines són les formes de govern, i en primer lloc les rectes, ja que després de definir aquestes, resultaran clares també les seves desviacions. ja que règim i govern signifiquen el mateix i govern és l'element sobirà de les ciutats, necessàriament serà sobirà o un individu, o la minoria, o la majoria; quan l'u o la minoria o la majoria governen en vista de l'interès comú, aquests règims seran necessàriament rectes, i aquells en què es governi atenent a l'interès particular de l'un, dels pocs o de la massa seran desviacions; perquè, o no s'ha d'anomenar ciutadans els membres d'una ciutat, o han de participar dels seus avantatges.

Dels governs unipersonals, solem anomenar monarquia a la qual mira a l'interès comú; al govern d'uns pocs, però més d'un, aristocràcia, sigui perquè governen els millors, o perquè es proposa el millor per a la ciutat i pels quals pertanyen a ella; i quan és la massa la que governa en vista de l'interès comú, el règim rep el nom comú a totes les formes de govern: república; i amb raó, doncs un individu o uns pocs poden distingir-se per la seva excel·lència; però un nombre major és difícil que descuelle en totes les qualitats; en canvi, pot posseir extremadament la virtut guerrera, perquè aquesta es dóna en la massa. Per això, en aquesta classe de règim el poder suprem resideix en l'element defensor, i participen d'ell els que posseeixen les armes. Les desviacions dels règims esmentats són: la tirania de la monarquia, l'oligarquia de l'aristocràcia, la democràcia de la república. La tirania és, efectivament, una monarquia orientada cap a l'interès del monarca, l'oligarquia busca el dels rics, i la democràcia l'interès dels pobres; però cap d'elles busca el profit de la comunitat.

Política,I. III, cap. 7, 1279a-1279b (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970, p. 80-81).

Original en castellà

formas de gobierno

Una vez precisadas estas cuestiones, hay que considerar a continuación cuántas y cuáles son las formas de gobierno, y en primer lugar las rectas, ya que después de definir éstas, resultarán claras también sus desviaciones. Puesto que régimen y gobierno significan lo mismo y gobierno es el elemento soberano de las ciudades, necesariamente será soberano o un individuo, o la minoría, o la mayoría; cuando el uno o la minoría o la mayoría gobiernan en vista del interés común, esos regímenes serán necesariamente rectos, y aquellos en que se gobierne atendiendo al interés particular del uno, de los pocos o de la masa serán desviaciones; porque, o no se debe llamar ciudadanos a los miembros de una ciudad, o deben participar de sus ventajas.

De los gobiernos unipersonales, solemos llamar monarquía a la que mira al interés común; al gobierno de unos pocos, pero más de uno, aristocracia, sea porque gobiernan los mejores, o porque se propone lo mejor para la ciudad y para los que pertenecen a ella; y cuando es la masa la que gobierna en vista del interés común, el régimen recibe el nombre común a todas las formas de gobierno: república; y con razón, pues un individuo o unos pocos pueden distinguirse por su excelencia; pero un número mayor es difícil que descuelle en todas las cualidades; en cambio, puede poseer extremadamente la virtud guerrera, porque ésta se da en la masa. Por ello, en esta clase de régimen el poder supremo reside en el elemento defensor, y participan de él los que poseen las armas. Las desviaciones de los regímenes mencionados son: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, la democracia de la república. La tiranía es, efectivamente, una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía busca el de los ricos, y la democracia el interés de los pobres; pero ninguna de ellas busca el provecho de la comunidad.