Accions

Recurs

Aristòtil: els predicables

De Wikisofia

Tot predicat d'un subjecte ha de ser o bé convertible amb el seu subjecte o no, i si és convertible serà la seva definició o propietat; doncs això hem dit que era una propietat, a saber: el que es pot predicar d'un subjecte de manera convertible, però sense significar la seva essència. Si, d'altra banda, no es predica de manera convertible de la cosa, o bé és un dels termes continguts en la definició o no ho és; si és un d'aquests termes de la definició del subjecte, serà el seu gènere o la seva diferència, ja que la definició es compon del gènere i de la diferència o diferències; mentre que si no és cap d'aquests termes, serà evidentment un accident, ja que s'ha dit que l'accident era el que pertany com a atribut a un subjecte, sense ser la seva definició, el seu gènere o una propietat.

A continuació, doncs, hem de distingir entre les classes de predicats que es troben o els quatre ordres de predicació susdits. Aquestes classes són deu en nombre: essència, quantitat, qualitat, relació, lloc, temps, posició, hàbit o estat, acció, passió. Perquè l'accident, el gènere, la propietat i la definició de qualsevol cosa estarà sempre en alguna d'aquestes categories, doncs totes les proposicions efectuades per mitjà d'aquestes signifiquen o bé l'essència d'alguna cosa, o la seva qualitat, o la quantitat, o algun altre d'aquests tipus de predicats dits.

Tópicos,cap. 8-9 (Obras, Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 423).

Original en castellà

Todo predicado de un sujeto debe ser o bien convertible con su sujeto o no, y si es convertible será su definición o propiedad; pues esto hemos dicho que era una propiedad, a saber: lo que se puede predicar de un sujeto de manera convertible, pero sin significar su esencia. Si, por otra parte, no se predica de manera convertible de la cosa, o bien es uno de los términos contenidos en la definición o no lo es; si es uno de esos términos de la definición del sujeto, será su género o su diferencia, puesto que la definición se compone del género y de la diferencia o diferencias; mientras que si no es ninguno de estos términos, será evidentemente un accidente, ya que se ha dicho que el accidente era lo que pertenece como atributo a un sujeto, sin ser su definición, su género o una propiedad.

A continuación, pues, hemos de distinguir entre las clases de predicados en que se encuentran o los cuatro órdenes de predicación susodichos. Esas clases son diez en número: esencia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, hábito o estado, acción, pasión. Porque el accidente, el género, la propiedad y la definición de cualquier cosa estará siempre en alguna de estas categorías, pues todas las proposiciones efectuadas por medio de éstas significan o bien la esencia de algo, o su cualidad, o la cantidad, o algún otro de estos tipos de predicados dichos.