Accions

Recurs

Aristòtil: el temps destructor

De Wikisofia

 Totes les coses es generen i es destrueixen en el temps. Per això, mentre que alguns deien que el temps era «el més savi», el pitagòric Paró el va anomenar amb més propietat «el més neci», perquè en el temps oblidem. És clar, llavors, que el temps pres en si mateix és més aviat causa de destrucció que de generació, com ja es va dir abans, perquè el canvi és en si mateix un sortir fora de si, i el temps només indirectament és causa de generació i de ser. Un indici suficient d'això està en el fet que res es genera si no es mou d'alguna manera i actua, mentre que alguna cosa pot ser destruïda sense que es mogui, i és sobretot d'aquesta destrucció de la qual se sol dir que és obra del temps. Però el temps no és la causa d'això, sinó que es dóna en el cas que el canvi es produeix en el temps.

Queda dit llavors que el temps és, i què és, i en quants sentits parlem de l'«ara», i què és «alguna vegada», «recentment», «ja», «fa temps» i «instantàniament».

Aristóteles, Física, 222b-223a. (Gredos, Madrid 1995, p.285-286).

Vegeu altres textos d'Aristòtil sobre el temps.


Original en castellà

Todas las cosas se generan y se destruyen en el tiempo. Por eso, mientras que algunos decían que el tiempo era «el más sabio», el pitagórico Parón lo llamó con más propiedad «el más necio», porque en el tiempo olvidamos. Es claro, entonces, que el tiempo tomado en sí mismo es más bien causa de destrucción que de generación, como ya se dijo antes, porque el cambio es en sí mismo un salir fuera de sí, y el tiempo sólo indirectamente es causa de generación y de ser. Un indicio suficiente de ello está en el hecho de que nada se genera si no se mueve de alguna manera y actúa, mientras que algo puede ser destruido sin que se mueva, y es sobre todo de esta destrucción de la que se suele decir que es obra del tiempo. Pero el tiempo no es la causa de esto, sino que se da en caso de que el cambio se produce en el tiempo.

Queda dicho entonces que el tiempo es, y qué es, y en cuantos sentidos hablamos del «ahora», y qué es «alguna vez», «recientemente», «ya», «hace tiempo» e «instantáneamente».


Ver otros textos de Aristóteles sobre el tiempo.