Accions

Recurs

Agustí d'Hipona: no hi ha un abans del temps

De Wikisofia

Capítol X

No estan moguts per una vella objecció els qui em diuen: «Què feia Déu abans de fer el cel i la terra? Perquè si estava ociós –diuen ells– i no feia res, per què no va romandre sempre així i va continuar estant d'ara endavant com havia estat fins llavors sense fer res?

Si va haver-hi en Déu un nou acte i una decisió nova de la seva voluntat per a donar existència a una criatura, com és possible que hi hagi una veritable eternitat on sorgeix una voluntat que abans no existia? Perquè la voluntat de Déu no és una criatura. És anterior a tota criatura, ja que res pot existir si no precedeix la voluntat del Creador. Ara bé, la voluntat de Déu pertany a la seva pròpia substància. Després, si en la substància de Déu ha sorgit alguna cosa que abans no tenia, no pot dir-se ja de veritat que aquella substància era eterna. A més, si la voluntat de Déu que existís el creat era eterna, per què no havia de ser també eterna la creació?

Capítol XI

Els qui parlen així encara no t'entenen, saviesa de Déu, llum de les intel·ligències. Encara no entenen com es fan les coses que es fan en tu i per tu. I obstinats a saber les coses eternes, la seva ment es fixa encara en els actes passats i futurs de les coses i encara és vana.

Qui podrà parar la ment i fixar-la perquè es detingui un moment i capti per un instant la resplendor de l'eternitat sempre permanent, i la compari amb el temps sempre canviant i descobreixi que no hi ha comparació possible? Veurà que la durada del temps no depèn més que del pas de molts petits instants que no poden allargar-se tots alhora. En l'eternitat res canvia, perquè tot està present. El temps no pot existir tot ell com a present. Veurà a més que tot el passat és empès pel futur i que tot el futur està precedit pel passat, i que tot el passat i el futur són creats i transcorren pel que sempre és present.

Qui podria detenir la ment de l'home perquè es fixés i descobrís com l'eternitat, que no és ni futura ni passada, romanent immutable, assenyala els temps futurs i passats? Pot la meva mà fer això? Pot la mà de la meva boca fer una cosa tan gran per mitjà de les seves paraules?

Capítol Xll

Respondré al que em preguntava sobre «el que feia Déu abans de fer el cel i la terra». I respondré, no el que s'explica que va respondre un individu bromejant per a eludir la dificultat de la qüestió: «Preparava –deia ell– el càstig pels quals investiguen aquestes coses tan altes.> Una cosa és explicar la realitat, i una altra bromejar. Jo no bromejaré. Respondria millor dient que no ho sé, perquè realment no ho sé, que no allò pel que va ser posat en ridícul qui va preguntar coses tan altes i va ser lloat qui va respondre coses falses.

Jo dic que tu, Déu nostre, ets el Creador de tot el creat. I si sota el nom del cel i de la terra s'entén tota la creació, dic amb audàcia que abans que Déu fes el cel i la terra no feia res. Perquè si hagués fet alguna cosa, què anava a fer sinó el creat? Tant de bo sabés jo el que vull saber amb profit com sé que no es va fer cap criatura abans que es fes alguna criatura.

Capitulo Xlll

Però si la ment voladora d'algú, imaginant el temps anterior a la creació, s'admirés que tu Déu omnipotent, Creador de tot, amo de tot, artífex del cel i de la terra, vas deixar passar innombrables segles abans de fer una obra tan gran, abandoni el seu somni i adverteixi que s'admira de coses falses.

Perquè, com podien passar innombrables segles quan encara no els havies fet tu, autor i creador de tots els segles? O quin temps podia existir que no fos creat per tu? O com podia passar si mai havia existit? Sent com ets el creador de tot el temps, si va existir algun temps abans que fessis el cel i la terra, per què diu l'Escriptura que vas descansar de la tasca creadora? Tu havies fet el temps mateix. I per això el temps no va poder passar abans que el fessis.

Ara bé, si abans de la creació del cel i de la terra no existia el temps, per què algú pregunta què feies llavors? En realitat, quan no existia el temps, no existia tampoc el llavors.

Tu no ets anterior al temps en el temps, perquè si no, no series anterior a tot el temps. Tu ets anterior a tot el temps passat per la grandesa de la teva eternitat sempre present i estàs per sobre de tot el temps futur, perquè és futur i quan arribi ja serà passat.

Tu sempre ets el mateix, i els teus anys no tenen fi. Els teus anys ni passen ni tornen, al contrari dels nostres, que passen i tornen perquè tots existeixin. Els teus anys existeixen alhora, perquè romanen. Els que passen no són exclosos pels quals tornen, perquè no passen. Els nostres existiran tots quan cap d'ells existeixi.

Els teus anys són un dia. I el teu dia no és un cada dia, sinó un avui, perquè el teu avui no deixa pas al demà, ni ve després de l'ahir. El teu avui és l'eternitat; per això vas engendrar etern com tu a aquell a qui vas dir: Avui t'he engendrat Tu vas fer tots els temps i existeixes abans de tots ells. No va haver-hi un temps en què no hi havia temps.

Confessions, llibre XI (Akal, Madrid 1986, p.294-296.)

Original en castellà

Capítulo X

¿No están movidos por una vieja objeción quienes me dicen: «¿Qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? Porque si estaba ocioso –dicen ellos– y no hacía nada, ¿por qué no permaneció siempre así y continuó estando en adelante como había estado hasta entonces sin hacer nada?

Si hubo en Dios un nuevo acto y una decisión nueva de su voluntad para dar existencia a una criatura, ¿cómo es posible que haya una verdadera eternidad en donde surge una voluntad que antes no existía? Porque la voluntad de Dios no es una criatura. Es anterior a toda criatura, ya que nada puede existir si no precede la voluntad del Creador. Ahora bien, la voluntad de Dios pertenece a su propia sustancia. Luego, si en la sustancia de Dios ha surgido algo que antes no tenía, no puede decirse ya de verdad que aquella sustancia era eterna. Además, si la voluntad de Dios de que existiera lo creado era eterna, ¿por qué no había de ser también eterna la creación?

Capítulo XI

Quienes hablan así todavía no te entienden, sabiduría de Dios, luz de las inteligencias. Todavía no entienden cómo se hacen las cosas que se hacen en ti y por ti. Y empeñados en saber las cosas eternas, su mente se fija aún en los actos pasados y futuros de las cosas y todavía es vana.

¿Quién podrá parar la mente y fijarla para que se detenga un momento y capte por un instante el resplandor de la eternidad siempre permanente, y la compare con el tiempo siempre cambiante y descubra que no hay comparación posible? Verá que la duración del tiempo no depende más que del paso de muchos pequeños instantes que no pueden alargarse todos a la vez. En la eternidad nada cambia, pues todo está presente. El tiempo no puede existir todo él como presente. Verá además que todo el pasado es empujado por el futuro y que todo el futuro está precedido por el pasado, y que todo el pasado y el futuro son creados y transcurren por lo que siempre es presente.

¿Quién podría detener la mente del hombre para que se fijara y descubriera cómo la eternidad, que no es ni futura ni pasada, permaneciendo inmutable, señala los tiempos futuros y pasados? ¿Puede mi mano hacer esto? ¿Puede la mano de mi boca hacer una cosa tan grande por medio de sus palabras?

Capítulo Xll

Voy a responder al que me preguntaba sobre «lo que hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra». Y voy a responder, no lo que se cuenta que respondió un individuo bromeando para eludir la dificultad de la cuestión: «Preparaba –decía él– el castigo para los que investigan estas cosas tan altas.> Una cosa es explicar la realidad, y otra bromear. Yo no voy a bromear. Respondería mejor diciendo que no lo sé, porque realmente no lo sé, que no aquello por lo que fue puesto en ridículo quien preguntó cosas tan altas y fue alabado quien respondió cosas falsas.

Yo digo que tú, Dios nuestro, eres el Creador de todo lo creado. Y si bajo el nombre del cielo y de la tierra se entiende toda la creación, digo con audacia que antes que Dios hiciera el cielo y la tierra no hacía nada. Porque si hubiera hecho algo, ¿qué iba a hacer sino lo creado? Ojalá supiera yo lo que quiero saber con provecho como sé que no se hizo ninguna criatura antes de que se hiciera alguna criatura.

Capitulo Xlll

Pero si la mente voladora de alguien, imaginando el tiempo anterior a la creación, se admirara de que tú Dios omnipotente, Creador de todo, dueño de todo, artífice del cielo y de la tierra, dejaste pasar innumerables siglos antes de hacer una obra tan grande, abandone su sueño y advierta que se admira de cosas falsas.

Porque, ¿cómo podían pasar innumerables siglos cuando aún no los habías hecho tú, autor y creador de todos los siglos? ¿O qué tiempo podía existir que no fuese creado por ti? ¿O cómo podía pasar si nunca había existido? Siendo como eres el creador de todo el tiempo, si existió algún tiempo antes de que hicieras el cielo y la tierra, ¿por qué dice la Escritura que descansaste de la tarea creadora? Tú habías hecho el tiempo mismo. Y por eso el tiempo no pudo pasar antes de que lo hicieras.

Ahora bien, si antes de la creación del cielo y de la tierra no existía el tiempo, ¿por qué alguien pregunta qué hacías entonces? En realidad, cuando no existía el tiempo, no existía tampoco el entonces.

Tú no eres anterior al tiempo en el tiempo, porque si no, no serías anterior a todo el tiempo. Tú eres anterior a todo el tiempo pasado por la grandeza de tu eternidad siempre presente y estás por encima de todo el tiempo futuro, porque es futuro y cuando llegue ya será pasado.

Tú siempre eres el mismo, y tus años no tienen fin. Tus años ni pasan ni vuelven, al contrario de los nuestros, que pasan y vuelven para que todos existan. Tus años existen a la vez, porque permanecen. Los que pasan no son excluidos por los que vuelven, porque no pasan. Los nuestros existirán todos cuando ninguno de ellos exista.

Tus años son un día. Y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no deja paso al mañana, ni viene después del ayer. Tu hoy es la eternidad; por eso engendraste eterno como tú a aquel a quien dijiste: Hoy te he engendrado Tú hiciste todos los tiempos y existes antes de todos ellos. No hubo un tiempo en que no había tiempo.