Accions

Recurs

Agustí d'Hipona: les idees divines, causes exemplars de les coses

De Wikisofia

Les idees divines, causes exemplars de les coses

Atenint-nos a una versió verbal, podem anomenar a les idees formes o espècies. Anomenant-les raons ens apartem de la interpretació adequada, perquè les raons en grec es diuen logoi, i no idees. Amb tot, no seria un disbarat l'ús d'aquest vocable. Perquè són les idees certes formes principals o raons permanents i invariables de les coses, les quals no han estat formades, i per això són eternes i romanen sempre en el mateix estat, contingudes en la divina intel·ligència. I sent així que elles ni neixen ni moren, amb tot es diu que està format segons elles tot el que pot néixer i morir, i tot el que neix i mor. [...]


Després, si la raó de les coses, abans o després de crear-les, està en la ment del Creador, on tot és etern i immutable –i a aquestes raons causals de les coses va anomenar Plató idees–, es dedueix que elles són veritables i eternes, i romanen inalterables en el seu ser, i amb la seva participació es fa quant es crea, de qualsevol manera que fos.

Sobre 83 diverses qüestions, 43 (en F. Canals, Textos de los grandes filósofos. Edat Mitjana, Herder, Barcelona 1979, p. 31-32).

Original en castellà

las ideas divinas, causas ejemplares de las cosas

Atendiéndonos a una versión verbal, podemos llamar a las ideas formas o especies. Llamándolas razones nos apartamos de la interpretación adecuada, pues las razones en griego se llaman logoi, y no ideas. Con todo, no sería un desatino el uso de dicho vocablo. Porque son las ideas ciertas formas principales o razones permanentes e invariables de las cosas, las cuales no han sido formadas, y por esto son eternas y permanecen siempre en el mismo estado, contenidas en la divina inteligencia. Y siendo así que ellas ni nacen ni mueren, con todo se dice que está formado según ellas todo lo que puede nacer y morir, y todo lo que nace y muere. [...]


Luego, si la razón de las cosas, antes o después de crearlas, está en la mente del Creador, donde todo es eterno e inmutable –y a estas razones causales de las cosas llamó Platón ideas–, se deduce que ellas son verdaderas y eternas, y permanecen inalterables en su ser, y con su participación se hace cuanto se crea, de cualquier modo que fuere.