Accions

Omnis determinatio negatio est

De Wikisofia

Expressió llatina que significa «tota determinació és una negació», i que es refereix a la tesi defensada per Spinoza segons la qual la determinació d'un objecte és un procés que involucra la negativitat. Això és així perquè la determinació és el procés mitjançant el qual es precisa un objecte o un concepte a través dels seus predicats, però aquest procés és negatiu, ja que determinar un objecte implica excloure totes les característiques i predicats que no li pertanyen. D'aquesta manera, la determinació és una delimitació, un posar límits. Així, l'Absolut, en qualitat de mancat de límits, és necessàriament indeterminable. Hegel donarà una gran importància a aquesta tesi spinoziana, considerant la determinació com la negació entesa afirmativament i la integrarà en la seva concepció de la dialèctica.

Vegeu negació.