Accions

Metàbasi

De Wikisofia

(del grec μετάβασις, metábasis, compost de μετά (metá), i βαίνω (baíno))

Designa el trànsit d'un tema a un altre del discurs; pas que pot ser correcte o incorrecte. Es considera també com una figura retòrica. Relacionat amb aquest terme, μετάβαίνω designa el trànsit o procés que relata Aristòtil segons el qual cal avançar des del més fàcil de conèixer per nosaltres, passant per les coses menys cognoscibles per naturalesa, a les quals són més cognoscibles.

Vegeu les citacions Aristòtil aquí baix


És, per descomptat, profitós avançar cap al més cognoscible, ja que l'aprenentatge es duu a terme, per a tots, procedint així: per mitjà de les coses menys cognoscibles per naturalesa cap a les que són cognoscibles en major grau. [...] D'altra banda, les coses que són cognoscibles i primeres per a cadascú són, sovint, escassament cognoscibles (per naturalesa), i hi ha poc o res en aquestes «del que és». No obstant això, cal intentar arribar a conèixer les coses totalment cognoscibles a partir de les que són escassament cognoscibles, però cognoscibles per a un, avançant per mitjà d'aquestes.
Aristóteles, Metafísica, 1029b 3-12. (Gredos, Madrid 1994, p. 286).
vegeu la citació 1

La via natural consisteix a anar des del que és més cognoscible i clar per a nosaltres cap al que és més clar i més cognoscible per naturalesa; perquè el cognoscible respecte a nosaltres no és el mateix que el cognoscible en sentit absolut. Per això hem de procedir d'aquesta manera: des del que és menys clar per naturalesa, però més clar per a nosaltres, al que és més clar i cognoscible per naturalesa.
Aristóteles, Física, I, 1, 184a. (Gredos, Madrid 1995, p. 83).
vegeu la citació 2.