Accions

Esse est percipi

De Wikisofia

(en llatí, «ser és ser percebut»)

Frase amb la qual l'empirista britànic George Berkeley resumeix la idea fonamental del seu empirisme idealista, que ell prefereix denominar immaterialisme: les coses existeixen només com a objectes percebuts, o fenòmens de consciència (veg. text] de Berkeley).

Vegeu fenomenisme.