Accions

Deducció metafísica

De Wikisofia


Deducció metafísica de les categories.

En la filosofia de Kant el descobriment del nombre i ordenació de les diverses categories, o la justificació lògica que els conceptes purs de l'enteniment, sense els quals no és possible conèixer cap objecte de l'experiència en general, són dotze. La justificació es troba en el que Kant denomina el «fil conductor» de les categories: l'anàlisi dels diversos tipus lògics dels judicis.

Kant presenta la llista de les categories en el capítol I de l'«Analítica transcendental» de la Crítica de la raó pura (veg. text).


JUDICIS I CATEGORIES

I

Quantitat dels judicis

Universals

Particulars

Singulars

II

Qualitat

Afirmatius

Negatius

Infinits

III

Relació

Categòrics

Hipotètics

Disjuntius

IV

Modalitat

Problemàtics

Assertoris

Apodíctics

[...] Sorgeixen precisament tants conceptes purs referits a priori a objectes de la intuïció en general com a funcions lògiques sorgien de l'anterior taula en tots els judicis possibles. [...]


TAULA DE LES CATEGORIES

1

De la quantitat

Unitat

Pluralitat

Totalitat


2

De la qualitat

Realitat

Negació

Limitació


3

De la relació

Inherència i subsistència (substància i accidents)

Causalitat i dependència (causa i efecte)

Comunitat (acció recíproca entre agent i pacient)


4

De la modalitat

Possibilitat-impossibilitat

Existència-no existència

Necessitat-contingència

[...] La divisió ha estat feta sistemàticament a partir d'un principi comú, el de la facultat de jutjar (equivalent a la de pensar) i no ha sorgit de forma rapsòdica, com a resultat de buscar a l'atzar conceptes purs, de la completa enumeració dels quals mai es pot estar segur.

_

Crítica de la razón pura, Analítica de los concept., § 9, §10, B 95, B 106 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p.107-114).