Accions

Consciència col·lectiva

De Wikisofia


Cos de creences, actituds morals i normes compartides pels components d'una societat, i que constitueixen, en terminologia de É. Durkheim, part fonamental de les representacions col·lectives que els individus interioritzen. Segons aquest autor, la consciència col·lectiva és més pròpia de les societats simples, és a dir, aquelles en què prepondera la «solidaritat mecànica» (contraposada a l'«orgànica»), basada en la semblança entre individus, i on el procés de la divisió del treball està poc avançat. El procés històric de transformació de la societat afebleix la consciència col·lectiva.