Accions

Conjunció

De Wikisofia

O conjuntor. Connectiva lògica diàdica amb el valor d'«i» que uneix dos enunciats simples de tal manera que l'enunciat compost és veritat si i només si són veritat els dos components simples; en tots els altres casos és fals.

744.png

La seva taula de veritat és:

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent

Exemples: ↓

Si p = "fa fred" i q = "fa vent" és veritat que "fa fred i fa vent" només si són veritat ambdues coses alhora. En qualsevol altre cas és fals.

L'enunciat «Cervantes és l'autor més representatiu per a l'idioma castellà i Shakespeare ho és per a l'anglès» és veritable només si són veritat ambdues coses alhora; això és: és veritat que «Cervantes és l'autor més representatiu per a l'idioma castellà» i és també veritat que «Shakespeare és l'autor més representatiu per a l'idioma anglès».