Accions

Bibliografia

Obres de Roman Jakobson

De Wikisofia

Traduccions al català:

Fonaments del llenguatge, Ed. Empúries, 2008.

Lingüística i poètica i altres assaigs, Ed. 62, Barcelona 1989.


Traduccions al castellà:

Fundamentos del lenguaje ( amb M. Halle), Ciencia Nueva, Madrid 1967.

Lenguaje infantil, afasia y leyes fonéticas generales, Trad.: Ayuso, 1974.

Estilo del lenguaje Madrid, Cátedra, 1974.

Ensayos de lingüística general, Seix Barral, Barcelona 1975.

El caso Maiakovski, Icaria, 1977.

Ensayos de poética, FCE, 1977.

Lingüística, poética, tiempo, Crítica, 1981.

La forma sonora de la lengua (amb Linda Waugh), México, FCE, 1987

Altres obres:

Notes sobre l'evolució fonològica del rus comparada amb la d'altres llengües eslaves , 1929.

Principis de fonologia històrica , 1931.

Contribució a la teoria general dels casos , 1936.

Sobre la teoria de les afinitats fonològiques entre les llengües , 1938.

Llenguatge infantil, afàsia i lleis fonètiques generals , Uppsala, 1941.

Les categories verbals , 1950.

Language in Literature 1980.

Russie folie poésie, Seuil, 1986, presentada per Tzvetan Todorov.