Accions

Recurs

Claude Bernard: conills en dejú són carnívors

De Wikisofia

La revisió el 17:35, 22 ago 2018 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Algú va portar, cert dia, al meu laboratori uns conills procedents del mercat. Els va col·locar sobre una taula, on es van orinar, i vaig observar per casualitat que l'orina era clara i àcida. El fet em va sorprendre, ja que els conills tenen una orina tèrbola i alcalina, com tots els herbívors, mentre que els carnívors, per contra, com tothom sap, tenen l'orina clara i àcida. L'observar l'acidesa de l'orina en els conills em va fer suposar que aquells animals es trobaven en una condició alimentosa de carnívors. Vaig suposar que probablement no haurien menjat des de molts dies enrere i que, a causa del dejuni, s'haurien transformat en veritables animals carnívors que viurien de la seva pròpia sang. Res més fàcil que verificar per l'experiència aquesta idea preconcebuda o aquesta hipòtesi. Vaig donar a menjar herba als conills i unes hores després la seva orina s'havia tornat tèrbola i alcalina. Vaig posar immediatament a dejunar a aquells conills i, després de vint-i-quatre o trenta-sis hores al màxim, la seva orina s'havia tornat una altra vegada clara i molt àcida. Després es tornava de nou alcalina en donar-los a menjar una altra vegada herba, i viceversa. Vaig repetir aquesta experiència tan simple gran nombre de vegades amb els mateixos conills i sempre vaig obtenir el mateix resultat. La vaig repetir després amb un cavall, animal també herbívor, que té igualment l'orina tèrbola i alcalina. Vaig trobar que el dejuni produïa, igual que en els conills, una sobtada acidesa d'orina i un augment relativament considerable de la urea, fins al punt que, en refredar-se l'orina, cristal·litzava espontàniament. Així vaig arribar al final d'aquestes experiències a aquesta proposició general, desconeguda fins llavors, a saber, que en dejú tots els animals es nodreixen de carn, de manera que els herbívors posseeixen, en aquest cas, orina semblant a la dels carnívors. Es tracta aquí d'un fet particular molt simple, que permet seguir fàcilment l'evolució del raonament experimental. Quan un veu un fenomen que no té costum de veure, cal preguntar-se sempre a què es deu o bé, dit d'una altra manera, quin és la seva causa propera; llavors es fa present a l'esperit una resposta o una idea que cal sotmetre a experiència. En observar l'orina àcida en els conills, em vaig preguntar instintivament quin podia ser la causa. La idea experimental consistia en la relació que la meva ment havia establert de manera espontània entre l'acidesa de l'orina en el conill i l'estat de dejunes que jo vaig considerar com una veritable alimentació carnívora. El raonament inductiu que implicítament em vaig fer és el següent: L'orina dels carnívors és àcida; ara bé, els conills que tinc davant els meus ulls tenen orina àcida; per tant són carnívors en dejú, és a dir, mentre estan en situació de dejunes. Això últim era el que havia d'establir-se per l'experiència. Però, amb la finalitat de provar que els meus conills en dejú eren veritablement carnívors, vaig haver de realitzar una contraprueba. Calia fabricar experimentalment un conill carnívor, alimentant-ho amb carn, per a veure si la seva orina era llavors clara, àcida i relativament carregada d'urea com durant el dejuni. Per això vaig fer alimentar conills amb carn de bou bullida freda (aliment que mengen bé quan no se'ls dóna una altra cosa). La meva previsió es va verificar una vegada més, i mentre va durar aquest tipus d'alimentació animal els conills van tenir una orina clara i àcida. Per a finalitzar la meva experiència, vaig voler veure a més, mitjançant l'autòpsia dels meus animals, si la digestió de la carn es realitzava en els conills igual que en un carnívor. Efectivament, vaig trobar tots els fenòmens propis d'una veritable digestió en les reaccions intestinals i vaig poder comprovar que tots els gots quilíferos estaven plens d'un molt abundant quilo, blanc, lechoso, igual com a passa en els carnívors.

Introduction à l´étude de la médecine expérimental, Garnier-Flammarion, París 1966, p. 216-217.

Vegeu exemple

veg. exemple ↓

Així, la hipòtesi «Els conills en dejú són carnívors», que podem escriure

[math]\displaystyle{ \forall{x} (Ax\rightarrow{Cx}) }[/math]

queda confirmada per l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (Ax \wedge Cx) }[/math]

(conills en dejú que es mostren carnívors)

queda desconfirmada per l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (Ax \wedge ¬Cx) }[/math]

(conills en dejú que no donen mostres de ser carnívors)

queda indiferent davant l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (¬Ax \wedge ¬Cx) }[/math]

(conills que no estan en dejú i que no donen mostres de ser carnívors).


Original en castellà

Alguien trajo, cierto día, a mi laboratorio unos conejos procedentes del mercado. Los colocó sobre una mesa, donde se orinaron, y observé por casualidad que la orina era clara y ácida. El hecho me sorprendió, puesto que los conejos tienen una orina turbia y alcalina, como todos los herbívoros, mientras que los carnívoros, por el contrario, como todo el mundo sabe, tienen la orina clara y ácida. El observar la acidez de la orina en los conejos me hizo suponer que aquellos animales se encontraban en una condición alimenticia de carnívoros. Supuse que probablemente no habrían comido desde muchos días atrás y que, debido al ayuno, se habrían transformado en verdaderos animales carnívoros que vivirían de su propia sangre. Nada más fácil que verificar por la experiencia esta idea preconcebida o esta hipótesis. Di a comer hierba a los conejos y unas horas después su orina se había vuelto turbia y alcalina. Puse inmediatamente a ayunar a aquellos conejos y, después de veinticuatro o treinta y seis horas al máximo, su orina se había vuelto otra vez clara y muy ácida. Luego se volvía de nuevo alcalina al darles a comer otra vez hierba, y viceversa. Repetí esta experiencia tan simple gran número de veces con los mismos conejos y siempre obtuve el mismo resultado. La repetí luego con un caballo, animal también herbívoro, que tiene igualmente la orina turbia y alcalina. Hallé que el ayuno producía, igual que en los conejos, una súbita acidez de orina y un aumento relativamente considerable de la urea, hasta el punto de que, al enfriarse la orina, cristalizaba espontáneamente. Así llegué al final de estas experiencias a esta proposición general, desconocida hasta entonces, a saber, que en ayunas todos los animales se nutren de carne, de modo que los herbívoros poseen, en este caso, orina semejante a la de los carnívoros. Se trata aquí de un hecho particular muy simple, que permite seguir fácilmente la evolución del razonamiento experimental. Cuando uno ve un fenómeno que no tiene costumbre de ver, hay que preguntarse siempre a qué se debe o bien, dicho de otra manera, cuál es su causa próxima; entonces se hace presente al espíritu una respuesta o una idea que es preciso someter a experiencia. Al observar la orina ácida en los conejos, me pregunté instintivamente cuál podía ser la causa. La idea experimental consistía en la relación que mi mente había establecido de manera espontánea entre la acidez de la orina en el conejo y el estado de ayunas que yo consideré como una verdadera alimentación carnívora. El razonamiento inductivo que implicítamente me hice es el siguiente: La orina de los carnívoros es ácida; ahora bien, los conejos que tengo ante mis ojos tienen orina ácida; por tanto son carnívoros en ayunas, es decir, mientras están en situación de ayunas. Esto último era lo que debía establecerse por la experiencia. Pero, con el fin de probar que mis conejos en ayunas eran verdaderamente carnívoros, tuve que realizar una contraprueba. Era preciso fabricar experimentalmente un conejo carnívoro, alimentándolo con carne, para ver si su orina era entonces clara, ácida y relativamente cargada de urea como durante el ayuno. Por esto hice alimentar conejos con carne de buey hervida fría (alimento que comen bien cuando no se les da otra cosa). Mi previsión se verificó una vez más, y mientras duró este tipo de alimentación animal los conejos tuvieron una orina clara y ácida. Para finalizar mi experiencia, quise ver además, mediante la autopsia de mis animales, si la digestión de la carne se realizaba en los conejos igual que en un carnívoro. Efectivamente, hallé todos los fenómenos propios de una verdadera digestión en las reacciones intestinales y pude comprobar que todos los vasos quilíferos estaban llenos de un muy abundante quilo, blanco, lechoso, igual como pasa en los carnívoros.


Ver ejemplo