Accions

Regles del càlcul de la lògica d'enunciats

De Wikisofia

Regles bàsiques del càlcul de la lògica d'enunciats


D'introducció (I) / D'eliminació (I)
Lleis de la implicació 2026BCAT.png
Lleis de la conjunció 2026CCAT.png
Lleis de la disjunció 2026DCAT.png
Lleis de la negació 2026ICAT.png
REGLES DERIVADES DEL CÀLCUL D'ENUNCIATS
Lleis de la implicació 2026GCAT.png
Lleis de la conjunció i disjunció 2026HCAT.png
Lleis de la negació 2026ICAT.png
Lleis addicionals de la disjunció i conjunció 2026JCAT.png
Lleis del bicondicional 2026KCAT.png
Lleis derivades de les definicions 2026LCAT.png
Lleis de De Morgan 2026MCAT.png