Accions

Recurs

Vico, Giambattista: les tres edats

De Wikisofia

En aquest llibre quart afegim el curs que segueixen les nacions, procedint amb constant uniformitat en tots els seus diversos i variats costums a través de la divisió en tres edats –que segons els egipcis van transcórrer abans del seu món–, dels déus, dels herois i dels homes. Perquè sobre ella es veurà que se sostenen amb constant i mai interromput ordre de causa i efecte, sempre en moviment en les nacions, segons tres tipus de naturalesa, dels quals es deriven tres tipus de costums, de l'observança dels quals, tres tipus de drets naturals de les gents i, en conseqüència, a partir d'aquells drets, es funden tres tipus d'Estats civils, o sigui de repúbliques. I amb la finalitat que els homes integrats en la societat humana es comuniquessin entre ells aquells tres tipus de coses màximes, es van formar tres tipus de llengües i sengles caràcters i, per a justificar-les, tres tipus de jurisprudències, assistides per tres tipus d'autoritats, i sengles raons en sengles judicis. Aquestes jurisprudències es van celebrar en tres períodes de temps que al llarg de la seva vida professen les nacions. Aquestes tres unitats especials, juntament amb moltes altres que els segueixen i també seran tractades en aquest llibre, s'originen totes elles en una unitat general, que és la unitat de la religió d'una divina providència, la qual és unitat de l'esperit i informa i dóna vida a aquest món de nacions.

Ciencia nueva, 2 vols., Orbis, Barcelona 1985, vol. 2, p. 161.

Original en castellà

En este libro cuarto añadimos el curso que siguen las naciones, procediendo con constante uniformidad en todas sus varias y diversas costumbres a través de la división en tres edades –que según los egipcios transcurrieron antes de su mundo–, de los dioses, de los héroes y de los hombres. Porque sobre ella se verá que se sostienen con constante y nunca interrumpido orden de causa y efecto, siempre en movimiento en las naciones, según tres tipos de naturaleza, de los cuales se derivan tres tipos de costumbres, de cuya observancia, tres tipos de derechos naturales de las gentes y, en consecuencia, a partir de aquellos derechos, se fundan tres tipos de Estados civiles, o sea de repúblicas. Y con el fin de que los hombres integrados en la sociedad humana se comunicaran entre ellos aquellos tres tipos de cosas máximas, se formaron tres tipos de lenguas y otros tantos caracteres y, para justificarlas, tres tipos de jurisprudencias, asistidas por tres tipos de autoridades, y otras tantas razones en otros tantos juicios. Dichas jurisprudencias se celebraron en tres períodos de tiempo que a lo largo de su vida profesan las naciones. Dichas tres unidades especiales, junto con otras muchas que les siguen y también serán tratadas en este libro, se originan todas ellas en una unidad general, que es la unidad de la religión de una divina providencia, la cual es unidad del espíritu e informa y da vida a este mundo de naciones.