Accions

Recurs

Russell: preguntes obertes

De Wikisofia

Els problemes que són susceptibles d'una resposta precisa s'han col·locat en les ciències, mentre que només els que no la consenteixen actualment queden formant el residu que denominem filosofia. Tanmateix, això és només una part de la veritat respecte a la incertesa de la filosofia. Hi ha molts problemes –i entre ells els que tenen un interès més profund per a la nostra vida espiritual– que, en els límits del que podem saber, romandran necessàriament insolubles per a l'intel·lecte humà, excepte si el seu poder arriba a ser d'un ordre totalment diferent del que és avui. Té l'Univers una unitat de pla o designi, o és una fortuïta conjunció d'àtoms? És la consciència una part de l'Univers que dóna l'esperança d'un creixement indefinit de la saviesa, o és un accident transitori en un petit planeta en el qual la vida acabarà per fer-se impossible? El bé i el mal són d'alguna importància per a l'Univers, o solament per a l'home? La filosofia planteja problemes d'aquest gènere, i els diversos filòsofs contesten a aquestes de diverses maneres. Però sembla que, sigui o no possible trobar-los d'altra banda una resposta, les que proposa la filosofia no poden ser demostrades com a veritables. No obstant això, per molt feble que sigui l'esperança de trobar una resposta, és una part de la tasca de la filosofia continuar la consideració d'aquests problemes, fent-nos conscients de la seva importància, examinant tot el que ens aproxima a ells, i mantenint viu aquest interès especulatiu per l'Univers, que ens exposaríem a matar si ens limitéssim al coneixement del que pot ser establert mitjançant un coneixement definitiu.

Los problemas de la filosofía, Labor, Barcelona 1978, p. 130-131.

Original en castellà

Los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa se han colocado en las ciencias, mientras que sólo los que no la consienten actualmente quedan formando el residuo que denominamos filosofía.Sin embargo, eso es sólo una parte de la verdad en lo que se refiere a la incertidumbre de la filosofía. Hay muchos problemas –y entre ellos los que tienen un interés más profundo para nuestra vida espiritual– que, en los límites de lo que podemos saber, permanecerán necesariamente insolubles para el intelecto humano, salvo si su poder llega a ser de un orden totalmente diferente de lo que es hoy. ¿Tiene el Universo una unidad de plan o designio, o es una fortuita conjunción de átomos? ¿Es la conciencia una parte del Universo que da la esperanza de un crecimiento indefinido de la sabiduría, o es un accidente transitorio en un pequeño planeta en el cual la vida acabará por hacerse imposible? ¿El bien y el mal son de alguna importancia para el Universo, o solamente para el hombre? La filosofía plantea problemas de este género, y los diversos filósofos contestan a ellas de diversa maneras. Pero parece que, sea o no posible hallarles por otro lado una respuesta, las que propone la filosofía no pueden ser demostradas como verdaderas. Sin embargo, por muy débil que sea la esperanza de hallar una respuesta, es una parte de la tarea de la filosofía continuar la consideración de estos problemas, haciéndonos conscientes de su importancia, examinando todo lo que nos aproxima a ellos, y manteniendo vivo este interés especulativo por el Universo, que nos expondríamos a matar si nos limitáramos al conocimiento de lo que puede ser establecido mediante un conocimiento definitivo.